Version 3.01 gäller från 1. Januari 2020

I) Ursprungliga bestämmelser
A) Omfattning:
Dessa allmänna villkor gäller för alla samarbeten, uppdrag, leveranser och tjänster till Q.auditors - Walter Grimm och International Certification Management Ltd. HongKong PRC
Leveranser och tjänster är uteslutande under de villkor som anges nedan för respektive avdelning, "handel med metallvaror" och "insamling och vidarebefordran av allmänt tillgänglig information" men uteslutande av någon form av rådgivande verksamhetsom kunden instämmer i genom att beställa beställningen. Verbala avtal och information ska betraktas som icke-bindande. Villkoren för den avtalsslutande parten är uttryckligen motsatta. Avvikelser från "Allmänna Villkor" eller ens exklusive avtal kräver vårt uttryckliga skriftliga medgivande för att vara giltigt.

B) Beställning:
Beställningar ska göras skriftligen om möjligt. I alla fall är skriftliga order utfärdade juridiskt med kundens underskrift. Vid en muntlig beställning skickar vi en orderbekräftelse. Ordern anses vara rättsligt bindande om den inte invändas skriftligen inom en vecka. I brådskande fall kan beställningar också göras verbalt och anses då ha utfärdats, om väsentlig e-postkorrespondens föreslår ett projektutförande.

C) Förmånsdatum för tjänster och fakturering

Termen ersättningsdag används i samband med tillhandahållande av tjänster enligt följande. Det är slutdatumet, exakt det datum då tjänsten slutfördes. Detta kan ske i form av muntlig slutförande, genom bekräftelse av e-post, eller undertecknad överlämning av slutliga dokument. Om servicetiden ligger över en längre tidslinje och jämn år, kommer slutdatumet för presentationen av de slutliga dokumenten att betraktas som nyttjandedatum. 

På grund av den rättsliga grund som gäller sedan 1 januari 2003 måste en faktura innehålla både utfärdandedatum, leveransdatum eller annan tjänst eller prestationsperioden. Om datumet för fakturaförlikningen sammanfaller med leveransdatum eller annan tjänst, kan det separata uttalandet om servicedatum utelämnas om fakturan innehåller noten "datum för leverans eller fakturadatum".


D) Underleverantör:
Vi har också rätt att få order som utförs av behöriga anställda eller kommersiella / frilansande samarbetspartner (helt eller delvis) och att utbyta dessa också.


E) order avbeställning:
Vi förbehåller oss rätten att vägra beställningar eller för att rimligen avbryta order utan att ge en anledning. På samma sätt har vi rätt till om överenskomna tidsfrister inte uppfylls av den andra parten, enats om eget arbete som ska genomföras eller om det finns tvivel om kundens kreditvärdighet (t.ex. KSV-värdering som är sämre än 450), att placera mellanliggande faktureringshandlingar och avbryta projektet .


F) förskjutningar:
Om projektets start ska skjutas upp av dig har vi rätt att debitera 6 månader efter att du har beställt 25% av den överenskomna avgiften, men minst 3 man dagar som en betalning. Om projektstarten skjuts upp av dig igen och vidare, har vi rätt efter ett års löptid från beställning plus den vanliga eller överenskomna projektets varaktighet, hela avtalad avgift (summa eller vanliga kostnader för tidsfördelning). Skulle det bli omöjligt för vårt företag efter att ha beställt på grund av orsakerna till vilka du är ansvarig för att tillhandahålla den överenskomna tjänsten eller om du nekar vår tjänst (= avbokning), kan hela överenskommen avgift (klumpsumma eller vanliga kostnader för tidsfördelning) omedelbart förfaller. Dessa regler gäller oavsett om projektet redan har startats.


G) Betalningsvillkor:
I grund och botten, om inte annat avtalats, betalas våra fakturor omedelbart på dagen för fakturering i kontanter, banköverföring eller clearing check.
När du skickar en faktura med bifogad hårddisk anses betalningsdatumet omedelbart, men senast det datum som anges i fakturan, utan avdrag, ska alla bankavgifter läggas till av fakturabeloppet av kunden.
I händelse av sen betalningsintresse ränta i beloppet 1,5% per startad månad. förskjutna från bokslutsdagen. Från 21. Vi förbehåller oss rätten att skicka en betald betalningspåminnelse varje 2-vecka, vilket ökar det öppna fakturans belopp med ytterligare € 3, -. Kunden har inte rätt att bibehålla betalningar eller delbetalningar för ofullständiga prestanda, garantier eller garantianspråk eller klagomål, men vi kommer att sträva efter att agera i hans intresse.
Om kunden är i standard är Grimm berättigad att kompensera betalningar som görs av honom oberoende av hans engagemang för våra fordringar enligt hans egna idéer i enlighet med principen om jämlikhet. I händelse av fel är köparen skyldig att Grimm att ersätta orsakssamtal som orsakats administrativa kostnader, såsom advokatavgifter, sökavgifter och inkassokontorskostnader. Om köparen är i försummelse eller försämras väsentligt, har Grimm rätt att omedelbart förverkliga alla sina fordringar, även om betalningen är uppskjuten, att återkalla avtal som ännu inte eller endast delvis uppfylls med omedelbar verkan och varaktighet med omedelbar verkan upplösas effekt.Grimm har i detta fall vidare rätt till återbetalning av varor som ska levereras och varor som inte är fullt betalda enligt villkoren.

Vid en sådan återföring är åtminstone en schablonkompensation i beloppet av minst 25% av fakturavärdet. Köparen har inte rätt till några motkrav han har emot Grimm borde ha, med inköpspriset eller relaterade fordringar av Grimm att kompensera.

H) Extra kostnader:

Det är vår strängaste företagspolicy på framgång och utan de vanliga kostnaderna i branschen som resekostnader, körsträcka, träningsavgift etx. att jobba. Extra kostnader kan dock inkludera kopieringskostnader, tryckkostnader, översättningsavgifter, datainmatning, kostnader för datamedia, portavgifter på grund av att dokument skickas, messenger-tjänster etc. som måste bäras av kunden. Ytterligare eventuella extrakostnader kan uppstå på grund av den överenskomna användningen av infrastruktur i ditt företag, såsom skrivbord, datorer, skrivare, internet eller telefon. Också ett rimligt hotell, enkelrum med frukost tar över nödvändiga övernattningar på plats hos vår anställda personal hos kunden.

I) Titelförvaring:

Föremålet för inköp eller varorna förblir vår egendom tills full betalning av köpeskillingen och alla därmed sammanhängande kostnader och kostnader. Vid even delbetalning, har vi rätt att samla varorna utan köparens samtycke. II) Avsättningar för fältet

A) Allmänna villkor:

Klienten ska se till att de organisatoriska ramvillkoren gör att arbetet kan genomföras så smidigt som möjligt för att underlätta processen för snabb utveckling.
B) Dokumentframställning:
Klienten ser till att Grimm även utan sin speciella begäran skall alla handlingar som är nödvändiga för genomförandet och genomförandet av orderen lämnas in i god tid och han ska informeras om alla händelser och omständigheter som är av betydelse för utförandet av ordern. Detta gäller även för alla dokument, processer och omständigheter som blir kända endast under konsultens verksamhet.


C) Intern information:
Klienten säkerställer att hans anställda och den lagstadgade och eventuellt etablerade arbetstagarrepresentationen (företagsråd) informeras om detta innan arbetets start.


D) Icke-uppmaning:
Klienten förbinder sig att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder som är lämpliga för att äventyra samarbetspartners och arbetstagarnas medarbetare i Grimm att förebygga. Detta gäller i synnerhet kundens erbjudande för anställning eller antagande av order på eget konto under och även inom två år efter samarbetets slut.


E) Upphovsrätt:
Grimm förblir upphovsrätt till sina tjänster.

F) Använd rätt:
Med tanke på att de tjänster som tillhandahålls är Grimms immateriella äganderätt är rätten att använda samma sak även efter betalning av avgiften uteslutande för kundens egna ändamål och som rätt att använda arbetet i sitt eget företag och endast inom ramen för kontraktet. Alla som ändå överlåter, eller publicerar i samband med en upplösning av företaget eller en konkurs, men också den kortfristiga utgivningen för reproduktion gör anspråk på skador. I så fall krävs full tillfredsställelse.


G) Konsultansvar:
Grimm och dess anställda utför uppgifter i enlighet med allmänt accepterade principer för yrkesutövning.Grimm är endast ansvarig för skadestånd i händelse av att avsikt eller grov oaktsamhet kan bevisas, och inom ramen för lagstadgade bestämmelser. Detta gäller också för överträdelser av skyldigheter från samrådspersoner. Skadeståndsansökan kan endast hävdas för domstolen inom sex månader efter det att mottagaren (er) har blivit medveten om skadan, men senast tre år efter det att händelsen gav upphov till fordran.

H) Avgiftskrav

Grimm har i ersättning för tillhandahållandet av sina tjänster anspråk på betalning av en rimlig avgift av kunden. Om utförandet av ordern efter kontraktet har undertecknats av klienten förhindrad (t.ex. på grund av uppsägning) hörs det här Grimm dock den överenskomna avgiften. Om utförandet av ordern avbryts av omständigheter som är delaktiga av Grimm och har en viktig anledning, det har också Grimm är har bara rätt till den del av avgiften som motsvarar hans tidigare prestation. Detta gäller i synnerhet om trots sina uppsägningar för kunden hans tidigare prestationer är användbara.Grimm kan göra slutförandet av hans tjänst beroende av fullt tillfredsställande av hans avgiftskrav. Klagomålet med arbetet med undantag av uppenbara brister, inte med förbehåll för Grimm berättigad ersättning.

I) tidsfördelning

I den mån som villkor som människans dag och människans timme har kommit överens om våra erbjudanden, förstår vi sextio minuter under en mans timme och under en mans dag, en tjänst på åtta timmar, med undantag av en halvtimmes lunchpaus. Resetiden tillskrivs inte, men mycket sena förseningar från entreprenörens sida.


J) Avgift
Om inte annat avtalats skriftligen beror avgiften på beräkningen av den avgiftsnotering som utfärdats av respektive branschorganisationens riktlinjer.
III) Slutbestämmelser


A) Plats för uppfyllelse:
Upphandlingsplatsen för köpavtalet är Grimms säteSom behörighetsområde för alla tvister - inklusive rättegångar i växelkursen, kontroll och dokumentärprocess med de avtalsslutande parterna, vilka är registrerade handlare eller registrerade i handelsregistret och juridiska personer och personer bosatta i utlandet, är den faktiska behöriga domstolen tingsrätten Oberwart lägsta instans eller respektive enligt behörighet respektive motsvarande högre domstolar. Alla affärstransaktioner är föremål för österrikisk lag med uttrycklig uteslutning av FN: s försäljningskonvention.


B) Projektåterkoppling:
Det är uttryckligen överens om att du omedelbart informerar oss om negativ feedback från ditt företag, så att vi kan vidta åtgärder. Dessutom tillåter du oss efter att projektet skickat ett feedbackformulär och Grimm att leverera data för vår kontinuerliga förbättringsprocess.


C) efterskott:
För efterskott debiteras dunning och insamlingskostnader samt ränteintäkter. Vid förseningar är ytterligare kostnader nödvändiga, du bär alla våra påminnelser, alla kostnader som uppkommer för våra fordringar (även interna kostnader), utgifter, kontanta kostnader (oavsett titel) samt alla förhandlingar, i synnerhet genom ingripande av en inkassobyrå eller en advokat medförde kostnader. I händelse av fel ska räntan överenskommas till 1,5% per månad från förfallodagen, ränta läggs till månadsvis och följande månad beräknas utifrån den ökade kapitalbasen. Inkomna betalningar krediteras först till ränta och kostnader och slutligen till de rena fakturorna, även om något annat anges på betalningskvittot.


D) Tilldelning av fordringar:
Vi förbehåller oss rätten att tilldela fordringar till tredje part


E) Sekretess:
Våra anställda och avtalspartner är bundna till sekretess. Dokument och information som ges till oss behandlas konfidentiellt och, om så önskas, returneras eller förstörs efter projektets slutförande.


F) Sekretess:
Den avtalsslutande parten instämmer uttryckligen att dess företagsuppgifter som är nödvändiga för den rättsliga transaktionen kommer att registreras och behandlas av EDP. vredeförbinder sig att skydda dessa data enligt den senaste tekniken mot obehörig åtkomst.

G) Fel och felavtryck:

Fel och felavtryck reserverade. En överenskommelse om avtalet på grund av fel är uteslutet.


H) Bestämmelsesklausul:
Skulle något av ovanstående bestämmelser vara eller bli felaktiga, ineffektiva eller ogiltiga, gäller både kontraktet som helhet och de övriga villkoren.


I) Eventuella förändringar:
Den nuvarande versionen av våra användarvillkor publiceras på Internet för alla våra kunder, leverantörer och affärspartners.

Villkor och tillägg till Kina CCC-tjänster

Leverans- och betalningsvillkor

Vi tar inget ansvar för resultaten från de kinesiska myndigheterna.

De nuvarande kostnaderna är baserade på en tidig projektstart så att revisionsdatumet kan justeras i enlighet med detta. Om så inte är fallet kommer ytterligare externa kostnader att uppstå.

Alla priser är netto.

Vid beställning krävs en 50% nedbetalning för alla externa kostnader.

Alla kostnader för de kinesiska myndigheterna, resekostnader och testkostnader ingår i erbjudandet, endast om det uttryckligen nämns

En genomsnittlig tid för en ny certifiering på 3-6 månader beräknas. I uppföljningen planeras detta i förväg och ingen bestämd tidsbehov.

En genomsnittlig tid på 2 månader för uppdateringar av aktuella certifikat uppskattas.

Alla priser är föremål för de kinesiska myndigheternas nuvarande lagkrav. Om dessa ändras kommer erbjudandet också att anpassas efter samråd.

Alla priser är föremål för aktuell växelkurs. Förändringar i detta område kommer att justeras efter samråd.

Betalning omedelbart efter godkänd revision eller tjänst om inget annat definieras. Fördelade små belopp debiteras RS tillsammans med huvudrevisionen.

 

Q-revisorer Villkor för bearbetning

Q.auditors kommer att beställas för att hantera CCC-frågor. Kunden förbinder sig att tillhandahålla alla nödvändiga dokument och processer.

  1. Möt CCC-kraven

  2. Att tillhandahålla nödvändiga dokument

  3. Träffa krav för att klara revisionen

  4. Ingång till lokalerna

  5. Kontrollera och bekräfta dokument för noggrannhet

  6. Innehållet i villkoren för Q.auditors godkänns.

Vad gör vi?

Vi stöder dig i ditt företag för certifiering. Vi stöder dig i nödvändiga aktiviteter så att du får en snabb, effektiv och kvalitativ certifiering.

Hur fungerar det?

Du tar hand om dina kärnuppgifter - vi guidar dig genom ditt projekt för att utforma dina processer. För det behöver du inte anpassa din process till kraven utan att utforma de befintliga processerna.

Din fördel

Du tar hand om dina kärnuppgifter - vi guidar dig genom ditt projekt för att utforma dina processer. För det behöver du inte anpassa din process till kraven utan att utforma de befintliga processerna.

Kundservice

Unterstützung

Du jobbar i din takt. Du kan hantera dina projekt självständigt via vår portal, samt fråga om personligt stöd. Vi har därför förbundit oss till möjligheten att utforma era egna processer

Online-administration

Online administration

Vi erbjuder dig möjligheten att genomföra din egen certifieringsprocess, men utan att behöva förlora know-how eller stöd från erfarna medarbetare. Onlinesystemet är utformat för en rad certifieringar och erbjuder dig FAQ-listor, samt färdiga blanketter och tabeller, samt en modul för att klargöra öppna frågor med en av våra anställda.

Ändra certifiering

Ändra certifiering

I vår snabba tid är förändringar i näringslivet ett konstant ackompanjemang. Det kan bli krossat väldigt snabbt. Det finns interna och externa skäl till detta. CS ger en översikt över överensstämmelsen under förändringar.

Samarbete

samarbete

Vi har endast en begränsad tid och ekonomisk kapacitet, och vill erbjuda en omfattande service, samarbeten är bara meningsfulla bland närstående organisationer. Dessa har en tillförlitlig struktur, liksom en bra interpersonell harmoni.

Gå till toppen